ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

 

Η παρούσα ιστοσελίδα διοργανώνει για τους επισκέπτες της διαγωνισμό (εφεξής «διαγωνισμός») με έπαθλο ένα προϊόν περιποίησης ματιών. Στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών της παρούσας για την διαφημιστική εταιρεία TEMPO OMD, ζητείται από τις νικήτριες του διαγωνισμού η ανάρτηση σχολίων και παρατηρήσεων σχετικά με την εμπειρία-απόδοση-αποτελεσματικότητα του προϊόντος, για το διάστημα των 60 ημερών που θα διαρκέσει η ενέργεια.

Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό (εφεξής «Όροι») έχουν ως ακολούθως:

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.01. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, γυναίκα, κάτοικος, Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας της και δεν στερείται για οποιοδήποτε λόγο πλήρως ή μερικώς της δικαιοπρακτικής ικανότητας. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων καθώς και των όρων χρήσης του Facebook καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι Skingurus νομίμως υπολαμβάνουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των Όρων. Το δικαίωμα συμμετοχής υφίσταται για όσο χρόνο διαρκεί ο διαγωνισμός, σύμφωνα με τους παρόντες  Όρους.
1.02. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό των Skingurus και εργαζομένων στην TEMPO OMD, καθώς και των μεταπωλητών, αντιπροσώπων και διανομέων της τελευταίας, καθώς και των συζύγων όλων των ανωτέρω προσώπων και των συγγενών τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον β’ βαθμό σε ευθεία ή πλάγια γραμμή.
1.03. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ελεύθερη, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των Όρων.
1.04. Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες από πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατά την παράγραφο 1.01 ή απαγορεύεται να συμμετάσχουν κατά την παρ. 1.02 δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και σε κάθε περίπτωση θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό μόλις αυτό διαπιστωθεί. Το ίδιο ισχύει και για αιτήσεις συμμετοχής που δεν φέρουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τον Όρο 2.01.
2. Αιτήσεις συμμετοχής που φέρουν υβριστικούς, δυσφημιστικούς ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσβλητικούς ισχυρισμούς και διαδόσεις για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και αιτήσεις συμμετοχής που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη ή τη νομιμότητα, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση των Skingurus θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
2. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.01. Κάθε ενδιαφερόμενη (εφεξής «διαγωνιζόμενη») δύναται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό μέσω της ιστοσελίδας www.skingurus.gr ή της σελίδας που τηρούν οι skingurus στο Facebook . Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο 2.01 των Όρων σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της εφαρμογής του διαγωνισμού στο Facebook. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν: (α) τη συμμετοχή της διαγωνιζόμενης στον διαγωνισμό (β) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του διαγωνισμού, (γ) τη συναίνεση έκαστης διαγωνιζόμενης για την ανακοίνωση προς τις Skingurus και την TEMPO OMD, όλων των στοιχείων και πληροφοριών της (π.χ. ονοματεπώνυμο, email, δ/νση, κλπ.) στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής που θα υπάρχει στην εφαρμογή.
2.02 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την εκτέλεση όλων ανεξαιρέτως των ενεργειών που προβλέπονται στην παρ. 2.01 των Όρων.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 23/07/2022 μέχρι και την 30/07/2022 (ώρα 23:59). Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες πριν από ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
4. ΚΛΗΡΩΣΗ
4.01. Η ανάδειξη των νικητριών και των επιλαχουσών του διαγωνισμού γίνεται ύστερα από κλήρωση σύμφωνα με τον παρόντα όρο.
4.02. Για την προετοιμασία της κλήρωσης, συγκεντρώνονται οι έγκυρες αιτήσεις συμμετοχής σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο και λαμβάνουν από έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό.
4.03. Η κλήρωση αφορά σε όλες τις διαγωνιζόμενες που έχουν ολοκληρώσει την συμμετοχή τους σε συμφωνία με την παράγραφο 2.01.
4.04. Όποια νικήτρια αρνηθεί το έπαθλο της ή δεν απαντήσει εγκαίρως στο ενημερωτικό email που θα της αποσταλεί από τις Skingurus, χάνει οριστικά το έπαθλο  και τη θέση της καταλαμβάνει η πρώτη επιλαχούσα.
5. ΕΠΑΘΛΑ – ΦΥΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
5.01 Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν δεκατρείς (13) νικήτριες, οι οποίες θα παραλάβουν με κούριερ στη διεύθυνση την οποία έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής ένα προϊόν περιποίησης ματιών γνωστής εταιρείας δερμοκαλλυντικών, το όνομα της οποίας θα γίνει γνωστό μετά το πέρας της ενέργειας.
5.02. Το παραπάνω Έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορεί να πωληθεί ή να εξαργυρωθεί. Το Έπαθλο δεν αντικαθίσταται με άλλα αντικείμενα. Σε περίπτωση άρνησης οποιασδήποτε εκ των νικητριών να παραλάβουν το Έπαθλο που τους αντιστοιχεί, το εν λόγω Έπαθλο ακυρώνεται.
5.03. Κατά την ανακοίνωση των νικητριών και / ή των επιλαχουσών από τις skingurus θα ανακοινωθεί και ο χρόνος παραλαβής  των Επάθλων. Η ανακοίνωση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4.03 ή / και με μήνυμα μέσω του Facebook ή / και μέσω email.
5.04. Καθ’ όλο τον χρόνο από την έναρξη του διαγωνισμού μέχρι την εξαργύρωση των Επάθλων, οι skingurus δικαιούνται οποτεδήποτε να ελέγξουν εάν η νικήτρια ή κατά περίπτωση η επιλαχούσα ή η διαγωνιζόμενη πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τους Όρους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η νικήτρια ή κατά περίπτωση η επιλαχούσα ή η διαγωνιζόμενη δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλούμενα στην αίτηση συμμετοχής στοιχεία ήταν ψευδή ή ανακριβή, το συγκεκριμένο πρόσωπο θα αποκλείεται από την διαδικασία, το δε τυχόν Έπαθλό της θα χορηγείται σε επιλαχούσα ή θα ακυρώνεται κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.02.
5.05. Οι skingurus δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή / και αποθετική ζημία που πιθανόν προκληθεί εις βάρος νικήτριας ή / και επιλαχούσας ή / και οποιασδήποτε διαγωνιζόμενης από το Έπαθλο ή/ και την εν γένει συμμετοχή της στον διαγωνισμό, όπως επί παραδείγματι ατυχήματα κλπ.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
6.01. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω υπό 6.02, στο πλαίσιο του διαγωνισμού, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως:
Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό, η διαγωνιζόμενη συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της που αφορούν στα (υποχρεωτικά και μη) στοιχεία που συμπληρώνονται στην αίτηση συμμετοχής ή ανακοινώνονται συνεπεία αυτής, σύμφωνα με τον Όρο 2. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευθούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
6.02. Η κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις επεξεργασία δεδομένων θα διενεργηθεί είτε από τις skingurus είτε από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο θα ανατεθεί τούτο υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες τους. Η επεξεργασία των δεδομένων θα λάβει χώρα τηρουμένων των εγγυήσεων του νόμου 4624/2019 για την «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Οι διαγωνιζόμενες διατηρούν τα δικαιώματα, που παρέχονται από τον ως άνω νόμο και ιδίως τα δικαιώματα των άρθρων 54 (δικαίωμα ενημέρωσης), 33 (δικαίωμα πρόσβασης) και 35 (δικαίωμα εναντίωσης).
6.03. Η νικήτρια ή η κατά περίπτωση επιλαχούσα, που παραλαμβάνει το Έπαθλό της, συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι οι skingurus θα δύνανται με κάθε τρόπο και μέσο (π.χ. στο διαδίκτυο, στα ΜΜΕ, ενδεικτικά στην ενότητα του διαγωνισμού, στη σελίδα που διατηρεί στο Facebook, Instagram κλπ.) να λάβουν και να δημοσιεύουν, σχόλια, ανακοινώσεις, κλπ. όπου θα εικονίζεται / εμφανίζεται το πρόσωπο αυτό ή τα στοιχεία του από κάθε φάση του διαγωνισμού .
Τούτο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προσβολή της προσωπικότητας της διαγωνιζομένης και συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την παραλαβή ή / και διατήρηση του επάθλου της. Εξυπακούεται ότι οι νικήτριες και / ή οι επιλαχούσες δεν θα δικαιούνται οιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης ή οποιαδήποτε άλλη παροχή για την ανωτέρω αναφερόμενη (ανα)δημοσίευση κλπ. καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση του διαγωνισμού από τις skingurus /TEMPO OMD

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
7.01. Οι skingurus διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως ενδεικτικώς να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και να ματαιώσουν το διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου διαγωνιζόμενης ή μη.
7.02. Οι Όροι αναρτώνται στην σελίδα αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό της ιστοσελίδας  www.skingurus.gr
7.03. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο  διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες.
7.04. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δε δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά των skingurus ή της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή / και κατά περίπτωση των εταιρειών στις οποίες ανήκουν τα αντίστοιχα δικαιώματα των επάθλων.
8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
8.01. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και την παραίτηση των διαγωνιζομένων από οποιοδήποτε δικαίωμα προσβολής τους για οποιονδήποτε λόγο.
8.02. Έκαστη διαγωνιζόμενη συναινεί ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της, σύμφωνα μετα οριζόμενα στον Όρο 6 και τους λοιπούς Όρους του διαγωνισμού.